Regelementen

1. Oprichting

De “Onderlinge ” visclub te Den Helder is opgericht 2 April 1970.

2. Doel van de visclub

Het doel van de visclub is het bevorderen van de wedstrijdsport (witvis)

3. Lidmaatschap en contributie

Een kandidaat lid meldt zich aan bij de secretaris van de “Onderlinge ” visclub. Het lidmaatschap kan Jaarlijks voor het eerstvolgende visseizoen, doch uiterlijk voor 15 December, bij de secretaris worden opgezegd. De contributie wordt per kalenderjaar geïnd en moet voldaan zijn voor 01 Januari van het aankomende visseizoen.

4. Ontzetting

Ontzetting kan worden uitgesproken op grond van :

a. wanbetaling ;
b. overtreding van de bepalingen van het reglement van de “Onderlinge” visclub;
c. alle andere handelingen die in strijd zijn met het doel van de vereniging.

5. Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden met elk een onderlinge taakverdeling.

6. Aantal leden

Het maximale aantal leden is gesteld op 30 .

7. Geldmiddelen

Geldmiddelen worden verkregen door contributie, rente, bijdragen en schenkingen,geldelijke voordelen worden alleen aangewend ten behoeve van de “Onderlinge” visclub.

8. Kascontrolecommissie

De commisie bestaat uit twee leden, waarvan elk jaar op de jaarvergadering een nieuw commissielid wordt gekozen. De financiële zaken worden jaarlijks door de kascontrolecommissie gecontroleerd.

9. Wedstrijdrooster

Het wedstrijdrooster wordt samengesteld door de wedstrijdcommissie, waarbij de keuze van de viswaters is voorbehouden aan die commissie. Voor aanvang van het visseizoen wordt elk lid van de club een wedstrijd rooster uitgereikt, waarop de data, het tijdstip van de wedstrijden en het betreffende water staan vermeld.

10. Wedstrijden

Jaarlijks worden er 10 wedstrijden uitgeschreven. In principe vinden de wedstrijden plaats op de eerste en derde zaterdag van de maand. Uitzonderingen worden gemaakt voor de selectie en eindwedstrijden van de N.V.V.S. (individueel en korpsen). De wedstrijden vangen aan volgens wedstrijdrooster waarbij men maximaal een uur van te voren zijn plaats aan de waterkant mag innemen.

11. Vakvissen

Er wordt gevist in 2 vakken Een vak bestaat uit de helft van het aantal deelnemers. Bij een oneven aantal deelnemers bestaat het 1e vak uit de helft van het aantal deelnemers + 1.

12. Puntentelling per wedstrijd

Bij deelname aan de wedstrijd krijgt de deelnemer, voor de berekening van het competitieklassement, het aantal punten dat gelijk is aan het aantal punten van zijn klassering in de wedstrijd.( Bijv. nummer 1 krijgt 1 punt, nummer 15 krijgt 15 punten )
Een lid dat de wedstrijdcommissie tijdig in kennis stelt dat niet aan een bepaalde wedstrijd zal worden deelgenomen krijgt 15 punten,voor het competitieklassement.(Een dergelijke wedstrijd kan voor het eindklasse ment worden gerekend tot 1 van 3 af te trekken wedstrijden)
Een lid dat dewedstrijdcommissie niet of niet tijdig in kennis heeft gesteld dat niet aan een bepaalde wedstrijd zal worden deelgenomen krijgt 15 + 5 punten, voor het competitieklassement.( Een dergelijke wedstrijd kan voor het eindklassement niet worden gerekend als 1 van de 3 af te trekken wedstrijden).

13. Wedstrijdduur

Een wedstrijd duurt 4 uur.

1e signaal voeren;
2e signaal vissen ( tijdverschil 5 minuten);
3e signaal einde wedstrijd (onmiddelijk ophalen).

14. Loting en afmelden

Het loten voor plaatsnummers voor elke wedstrijd geschiedt op vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd dag door minimaal twee leden van de wedstrijdcommissie. Bij verhindering tot deelname aan de wedstrijd, moet men de wedstrijdcommissie uiterlijk voor vrijdagavond 18.00 uur inlichten, zodat tijdens de loting hiermee rekening kan worden gehouden.

15. Uitzetten plaatsnummers

De wedstrijdcommissie bepaalt op de ochtend van de wedstrijd het punt waar de plaatsnummers worden uitgezet, dit in verband met de windrichting. Van het aangewezen wedstrijdwater wordt niet afgeweken.

16. Tussenruimte plaatsnummers

De onderlinge afstand tussen de plaatsnummers bedraagt minimaal 20 meter.

17. Wijze van vissen

Er mag alleen met een hengel worden gevist voorzien van een haak en dobber of alleen met een haak. Meerdere hengels mogen gereed staan. Indien met een werphengel wordt gevist,voorzien van een haak en dobber of alleen met een haak, moet het werpen rechtuit geschieden met een marge van maximaal 3 meter links of rechts van het plaatsnummer van de betrokken visser.

18. Aas en voer

Kunstmatig gekleurd aas en voer zijn niet toegestaan, dus alleen witte maden, wel mogen de kunstmaden en kunst vers de vase uit de potjes van Berkley worden gebruikt omdat deze met niet giftige kleurstoffen zijn gekleurd. In het gesloten seizoen geen wormen enz. conform de regels van de NVVS.

19. Vissoorten

Alle witvissoorten, inclusief karper, tellen mee. Baars, snoek, snoekbaars, pos en forel zijn uitgesloten.

20. Wegen van de vis

Tijdens de wedstrijd wordt er geen vis gewogen. Deelnemers die vroegtijdig de wedstrijd verlaten, moeten hun vis in levende toestand, in een leefnet, bij een der aanwezige leden van de wedstrijdcommissie ter weging aanbieden.

21. Prijsuitreiking per wedstrijd

Na elke wedstrijd is er een prijsuitreiking aan de waterkant zal plaats vinden Voor elke wedstrijd zijn zes prijzen beschikbaar, te weten de nummers 1 tot en met 3 van ieder vak.

22. Wedstrijdtelling eindklassement

Voor de eindstand gelden slechts zeven van de 10 viswedstrijden. Hiertoe worden de drie viswedstrijden met het slechtste resultaat niet meegeteld voor de eindstand. (Met uitzondering van de niet of niet tijdig afberichte wedstrijden ).

23. Puntenkampioen

Hij, die in het eindklassement, zoals bedoeld in punt 22 het minste aantal punten heeft is de winnaar en ontvangt een beker als aandenken. Bij een gelijk aantal punten geeft het gewichtsklassement de doorslag, geeft het bovenstaande nog geen verschil dan geldt het aantal minst geviste wedstrijden.

24. Gewichtskampioen

Hij, die in het eindklassement, zoals bedoeld in punt 22 het hoogste gewicht heeft gevangen is gewichtskampioen en ontvangt een beker als aandenken. Bij een gelijk totaal van gewicht van meerdere leden wint hij met het aantal minst geviste wedstrijden.

25. Prijsuitreiking

Na 10 wedstrijden zal de uitreiking van de bekers en eindprijzen plaatsvinden. Deze uitreiking zal zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd plaatsvinden. Een inactief (slapend ) lid ontvangt geen eindprijs. Niet afgehaalde prijzen vervallen bij het begin van het eerst volgende kalenderjaar.

26. Samenstellen korpsen

Bij deelname aan nationale wedstrijden worden korpsen in principe zo samengesteld dat in een korps de beste vijf vissers, voorkomende op de eindstandenlijst van het seizoen ervoor, worden geplaatst.Mits zij meedoen en dit zelf willen.

27. Geschillen

Geschillen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

28 Stemmen

Indien door het bestuur van de “Onderlinge “een vergadering wordt uitgeschreven en tot stemmen wordt overgegaan geldt de volgende regeling: Uitgebrachte stemmen voor en tegen zullen de uitslag bepalen van de stemming, niet correcte of geen mening hebbende ingevulde stembriefjes worden niet meegeteld in het bepalen van de uitslag van de stemming; Wanneer een lid niet aanwezig kan zijn op de vergadering en wel aan de stemming wenst deel te nemen, kan hij/zij dit doen door zijn/haar stem schriftelijk, persoonlijk voor de vergadering in te leveren bij de penningmeester/secretaris van de “Onderlinge “; Bij een gelijk aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen heeft het bestuur de beslissende stem.

29. Genomen beslissingen

Beslissingen genomen, ten aanzien van het reglement van de ” Onderlinge ” op de jaarvergadering in november 1993 zijn minimaal drie jaar bindend.
Ingaande seizoen 1994.

Reglement Onderlinge visclub