Gedragsregels
Vissen zijn levende dieren en sportvissers hebben een grote zorg en waardering voor de vis. Bezien
vanuit het welzijn van de vis behoort het derhalve vanzelfsprekend te zijn dat sportvissers zorgvuldig
omgaan met de vis om verwondingen en stress zo veel mogelijk te voorkomen. Binnen de
sportvisserij is dit al jaren een zeer belangrijk thema van voorlichting. Daarbij is het verantwoord
omgaan met de vis tegenwoordig zeer wezenlijk voor de maatschappelijke acceptatie van de
sportvisserij.

 

Wetten en regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Hierbij wordt ook samengewerkt met partijen als de NVWA, politie en Staatsbosbeheer

Alle actuele regels, gedragscodes en boetebedragen vind je op de site van Sportvisserij Nederland

BOA’s van Sportvisserij Midwest Nederland en onze verenigingscontroleurs voeren controles uit. Wil je zelf controleur worden voor onze vereniging? Meld je dan gerust aan als vrijwilliger!

Viswateren

Met de VISpas mag je in veel wateren in Nederland vissen. In de VISplanner (app) kun je zien waar je mag vissen en of er specifieke regels op dat water gelden. In de Visplanner staan tevens de gedragsregels waar iedere sportvisser zich aan dient te houden.

Vissenwelzijn
De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn is de laatste jaren sterk gegroeid. De groeiende overtuiging is dat dieren een intrinsieke waarde hebben en pas op de tweede plaats van nut kúnnen zijn voor de mens. Deze visie op natuur is ook van invloed op de sportvisserij.
Wetenschappers zijn er niet over uit of vissen pijn beleven.  Ze kennen de mate van bewustwording en de daarmee samenhangende beleving van pijn bij vissen niet. Als wordt beweerd dat vissen pijn beleven dan is dat zonder onderbouwing en op emotie. Dat neemt niet weg dat sportvissers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zeer zorgvuldig met de vis om gaan.

Omgaan met vis

Als actieve natuurdeelnemers dragen sportvissers extra verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met vis. Die verantwoordelijkheid néémt de hengelsport ook. Dat doen we onder meer door het organiseren van Vislessen op basisscholen, waarin kinderen leren hoe vissen leven, hoe je ze vangt én hoe je ze op een verantwoorde manier onthaakt, vasthoudt en terugzet. Jaren geleden is het gebruik van levende aasvis al verboden en voor het bewaren van vis zijn strikte richtlijnen. Het aanbod aan vishaaktypen en -soorten is volop in ontwikkeling. Vishaken hebben steeds vaker microscopische weerhaakjes (‘microbarbs’) of zijn zelfs volkomen weerhaakloos.

Gedragscode

Zorg voor vissenwelzijn komt uiteindelijk aan op het juiste gedrag van de individuele sportvisser. Om ook daarin te kunnen sturen, dienen onder meer de brochure Verstandig Sportvissen en de internationale EIFAC/FAO-code. De strekking van beide documenten is dat sportvissers ten alle tijden respectvol en met gezond verstand met natuur om dienen te gaan en met vissen in het bijzonder.

Vissen met bewoners van zorgcentra
Een kwart van de bewoners van zorgcentra (ouderen maar ook mensen met een geestelijke- of lichamelijke beperking) komt niet meer buiten omdat ze dat zelf niet meer kunnen of omdat er geen begeleiding voor is. Uit onderzoek blijkt dat juist voor deze kwetsbare groep contact met de natuur positief bijdraagt aan hun gezondheid en welzijn. Vissen is een fantastische manier om deze mensen weer in contact te brengen met de natuur. Interesse? Dan kunt u contact opnemen met onze vereniging.

Visstand- en waterbeheer

Sportvissers willen graag water met een gezonde visstand én water dat goed bereikbaar en bevisbaar is. We zien het als onze verantwoordelijkheid om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. De gemeente en het waterschap maar ook Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland zijn hier belangrijke partners in. We beheren meerdere viswateren waardoor er voor vrijwel iedere sportvisser een geschikt viswater is. De basis voor deze verantwoordelijkheid ligt in de Visserijwet. In deze wet is vastgelegd dat sportvisserijorganisaties (waaronder hengelsportverenigingen) en beroepsvissers als huurders van het visrecht bevoegd zijn het beheer van de visstand (waaronder het wegvangen en uitzetten van vis) uit te voeren

 

Waterbeheerders zorgen niet alleen voor droge voeten, maar hebben ook de zorg voor goed, biologisch gezond water. Door de Kader Richtlijn Water (KRW) is die zorg een plicht geworden. De KRW richt zich namelijk op het behalen van zowel chemische- als ecologische doelen waaronder de visstand (leeftijdsopbouw, soortensamenstelling, de ‘mate’ waarin soorten voorkomen).

Samen met onze partners hebben we veel kennis over de kwaliteit en de ecologie van het water en de visstand en zien onszelf als de natuurbescherming onder water.