NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 03-04-2019
1          Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te herdenken en vervolgens wordt de vergadering voor geopend verklaard.
2          Vaststellen agenda
Geen punten toegevoegd
3          Arresteren notulen 11-04-2018
De notulen worden per blad behandeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat de notulen worden gearresteerd.
4          Financieel verslag
Het financieel verslag  wordt door Jeffrey besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de penningmeester.
5         Verslag kascontrolecommissie
Er is een brief ontvangen van de kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. Biemond en dhr. Blankespoor.  Dhr. Biemond geeft uitleg en geeft een compliment dat het er keurig uit ziet. De penningmeester geeft uitleg.
6          Dechargeren penningmeester
In navolging van de kascontrolecommissie geeft de vergadering ook decharge aan de penningmeester. Hij ontvangt dit onder een luid applaus.
7         Verkiezing kascontrolecommissie
De heer Biemond wordt bedankt voor de gedane controle van de afgelopen twee jaar. De kascontrolecommissie voor 2020 zal bestaan uit de heren C. Blankespoor en T. Aarts.
Reserve commissielid wordt dhr. A. Biemond.
 
8          Verkiezing bestuursleden
 
Aftredend en herkiesbaar;                  Fred Tak, secretaris
                                                           Hans Koopman, bestuurslid
9          Bespreken ingekomen stukken 2018
            Schoonmaakronde Den Helder
Ook dit jaar zijn we weer op pad geweest voor de schoonmaakronde. Het bestuur heeft op 22 april vuil opgehaald dat in de wateren van Den Helder verspreid lag. Met 5 boten heeft de vereniging dit uitgevoerd. Het was een groot succes en er zijn dan ook diverse containers vuil opgehaald. De dag voor 2019 zal in overleg met het bestuur gekozen worden.
De heren Ekkerman en van Dorst hebben zich aangemeld om ook deel te nemen.
            Verenigingsregels visgids
De voorzitter geeft uitleg waarom wij, als vereniging, deze regels hebben opgesteld. Wij vinden dat in het water van Den Helder de juiste regels gehanteerd worden om zo misverstanden te voorkomen. Wij zijn meegegaan in de regels, die Sportvisserij Nederland heeft opgesteld. Het economisch benutten van water dat gepacht wordt door HSV Den Helder zal zo ook beschermd worden tegen wildgroei van visgidsen. Het bestuur zaldan ook gaan bekijken of dit juridisch onderbouwd kan worden, dit om zode visgidsen, die zich niet aan de regels houden, te kunnen aanpakken.
            Afstand tijdens wedstrijd voor andere verenigingen
Het bestuur heeft voor het aanvragen van wedstrijden voor andere verenigingen een aantal regels opgesteld. Deze zijn te vinden op de site. Een van de regels is dat wanneer een vereniging een wedstrijdparcours heeft, een andere vereniging hier minimaal 500 meter vandaan moet zitten. De verenigingen moeten op de hoogte zijn van deze regels, te vinden op de site. Op de site kunnen verenigingen ook de wedstrijden aanvragen die zij willen vissen. De secretaris geeft wel of geen toestemming.
            Regels vispas aangepast
De regels voor de vispas voor 2019 zijn weer aangepast vanuit sportvisserij Nederland. De belangrijkste regel voor de wedstrijdvissers is dat zij de beaasde hengel niet meer mogen verlaten. Het weglopen tijdens wedstrijden om even te buurten mag dus niet meer met de hengel in het water. Wanneer u dit wel wilt, moet de hengel op de kant gezet worden.
            Baggeren wijk De Schooten
Het bestuur heeft regelmatig contact met de gemeente om zaken als baggeren te bespreken. Voor de wijk De Schooten is dat nu 2021.Tevens heeft het bestuur geadviseerd aan de gemeente om niet meer te maaien, maar de nieuwe harkboot in te zetten. Er is minder kans op visbeschadiging en het water blijft schoner en rietvrij voor min 5 jaar.
            Project karperuitzetting Schermerboezem
Het project loopt nu bijna drie jaar en de laatste uitzetting is geweest op Fort Erfprins. Dit jaar zal er weer een uitzetting plaats vinden in Den Helder en wij, het bestuur, zouden graag die uitzetting rondom Noorderhaven willen laten plaats vinden. Dit, omdat vanuit de leden een vraag is gekomen om karper uit te zetten in Julianadorp. De vereniging mag niet zo maar een uitzetting doen, dus proberen wij via het project dit wel te realiseren. Het bestuur zal met de projectgroep in contact treden.
HSV Jeugddag 2 september 2018
Het was ook dit jaar weer een succes tijdens de jeugddag van 2 september. Een uitgebreide karperhoek en vele enthousiaste vissertjes waren weer van de partij. Een mooie dag en er werd leuk vis gevangen door de jeugd. Vele demonstraties werden gegeven, jong en oud waren van de partij. Een geslaagde dag.
            Verenigingsmutsen en sleutelhangers VISPAS OKE
Dit jaar heeft het bestuur gekozen om mutsen uit te delen, aan met name de winter snoekvissers. Het worden al de geluksmutsen van HSV genoemd. Diverse mooie foto’s zijn al gestuurd naar de vereniging met de blauwe muts. Tevens heeft de vereniging nieuwe sleutelhangers laten maken met HSV logo en de tekst Vispas oké. Deze worden uitgedeeld tijdens de controlerondjes aan de vissers die alle papieren voor elkaar hebben.
            Avonturenvijver Torplaan, vissteigers
Het bestuur geeft uitleg over het ontstaan van deze oplossing. In eerste instantie zou de vijver in De Schooten, Heiligharn, hiervoor bedoeld gaan worden. Vanuit de karpervissers kwam  protest, omdat zij vonden dat dit niet kon. Het bestuur heeft hier naar geluisterd en zijn naar een andere oplossing gaan zoeken. Hieruit kwam het stuk water, gelegen aan de Torplaan, naar voren. Na veel gesprekken met de gemeente en Hoogheemraadschap zijn de vergunningen afgegeven. Dit wel onder zware voorwaarden waar wij als vereniging aan moeten voldoen. Deze Avonturenvijver heeft natuurlijk als doel om de jeugd/volwassenen op een goede en juiste manier te leren vissen op karper. Hiervoor heeft het bestuur besloten om enkele vissteigers aan te leggen om zo de vissers een mooie vis plek te geven, zonder dat de natuurlijke rietkanten beschadigd worden.en er is met de leden afgesproken 3x een uitzetting te doen van kleinen kroeskarper.
Fort Westoever / Toms Creek
Het bestuur is benaderd door De Stichting Westoever over het feit dat er problemen zijn geweest met vissers die gevist hebben bij het Fort, bij de brug. Dit incident heeft er toe geleid dat de beheerder van het terrein en Fort Westoever heeft besloten om hier geen vissers meer toe te laten. Het is dus niet meer mogelijk om hier te vissen, omdat er dan teveel overlast is geweest. Dit heeft tot gevolg dat wij onze jeugddagen ook niet  meer mogen vissen hier. Het was de bedoeling om dit jaar dan ook een jeugddag te houden voor de jonge karpervissers. Een dag- en nachtsessie met barbecue en goede begeleiding. Een vervangende dag gaat nu worden dat wij met een jeugdgroep naar Toms Creek willen om daar op steur te vissen.
Het bestuur zal hier,  via de media, de jeugdleden van op de hoogte te stellen.
            Incident tijdens snoekwedstrijd
Bij een van de snoekwedstrijden is een lid betrapt bij het vissen met levend aas. Desbetreffend lid is aangesproken tijdens de wedstrijd door een bestuurslid. De persoon in kwestie heeft een gesprek gehad met het dagelijks bestuur en heeft toegegeven dat hij gevist heeft met levend aas tijden een officiële wedstrijd van de HSV. Het bestuur heeft daarop de volgende maatregel genomen. Het lid mag het lopende seizoen en twee seizoenen daarna niet mee vissen met officiële wedstrijden van de vereniging. Dit houdt in dat hij mag vissen vanaf seizoen 2022.
De verder ingekomen stukken zijn behandeld in de bestuursvergaderingen.
10        Rondvraag
Er wordt gevraagd vanuit de vergadering of je bij snoekwedstrijden geen levende aasvissen mee mag nemen. Dit is niet mogelijk, daar de regels er niet voor zijn. Dit zou een vraag richting Federatie en/of Sportvisserij Nederland kunnen zijn.
Een lid geeft aan dat in de Avonturenvijver in de zomer veel waterplanten groeien. Het betuur gaat het in de gaten houden en zal dit oppakken.
11       Het sluiten van de vergadering
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.06 uur en wenst iedereen een goede vangst toe dit seizoen.
Aldus genotuleerd d.d. 03-04-2019
Gearresteerd ??-04-2020
Voorzitter, T. Looijestein                                                                  secretaris, F. Tak