H.S.V. Den Helder

T.a.v. de heer T. Looijestein

verzendgegevens                                          behandeld door                                             uw gegevens

 

datum     : 10-11-2016 kenmerk : AU16.10342 bijlagen   :

onderwerp

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving mw. S. Falkena

telefoon (0223) 67 8629

brief van :

kenmerk :

 

Afwijzing verzoek kamperen tijdens nachtvissen.

 

Geachte heer Looijestein

 

 

Naar aanleiding van uw verzoek via het contactformulier van 8 oktober 2016, bij ons binnen gekomen met zaaknummer 2016-011610 voor het mogen plaatsen van een tent tijdens het nachtvissen door leden (en niet-leden) van uw vereniging die in bezit zijn van een nachtvispas, deel ik u het volgende mee.

Uw verzoek is om tijdens het vissen in de nacht in een tent aan de waterkant te mogen overnachten. In de Algemene plaatselijke verordening 2012 is opgenomen in artikel 4:18 dat het is verboden ten

behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd.

 

We houden ons aan dit beleid. Wij vinden niet dat je het gehele jaar, voor het kamperen tijdens het nachtvissen, voor zowel leden als niet-leden, hiervoor ontheffing moet verlenen.

 

Wel willen wij toestaan om tijdens (24-uur) wedstrijden voor leden en niet-leden, in bezit van een nachtvistoestemming, een tent te mogen plaatsen aan de waterkant en hiervoor ontheffing te verlenen voor een periode van 5 jaar.

 

Deze ontheffing wordt u separaat toegezonden.

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, namens dezen,

Teamleider Vergunningen

van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,

M.A.M. Rodenburg

Drs. F. Bijlweg 20

1784 MC Den Helder

Postbus 36

1780 AA Den Helder

www.denhelder.nl                         telefoon 14 0223 fax (0223) 67 1201

 

Zoals jullie zullen begrijpen gaan we hier niet mee akkoord wij hebben dan ook bezwaar ingediend.

wanneer hier verdere ontwikkelingen over zijn worden jullie weer op de hoogte gehouden.