AGENDA JAARVERGADERING

19 april 2023

        

 

 • Opening van de vergadering door de voorzitter.

 • Vaststellen van de agenda .

 • Vaststellen notulen 7-4-2022

 • Financieel verslag.

 • Verslag kascontrolecommissie seizoen 2022.

Dhr. H. Gijzen en G.Janssen

 • Dechargeren penningmeest.er

 • Verkiezing kascontrole

Nieuwe kascontrole, Henk Gijzen en Stephan Bonte?

 • Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar;                  Tom Looijestein         voorzitter

                                                            Michel Bijma             bestuurslid

 • Bespreking ingekomen stukken 2022
 • Reglement bootjeswedstrijd, ingebracht bestuur
 • Wijziging snoekwedstrijden, ingebracht bestuur
 • Schoonmaakronde Den Helder maart 2023, Tom
 • Gesprekken gemeente met Bestuur, Tom
 • Jeugddag HSV 15 juli 2023, Avonturenvijver, Jeffrey
 • Bootjesdag kinderen in september, Jeffrey
 • Paaltjes uitzetten tijdens wedstrijden
 • Ontwikkeling Federatie en Sportvisserij Nederland
 • Eindprijzen voor de wedstrijden
 • Ontwikkelingen rondom de Vijver De Schooten

 • Rondvraag

 • Sluiten van de vergadering door de voorzitter.

Namens het bestuur H.S.V Den Helder

Fred Tak, secretaris              

NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 7-04-2022

 

1          Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te herdenken en vervolgens wordt de vergadering voor geopend verklaard.

2          Vaststellen agenda

Geen punten toegevoegd

3          Arresteren notulen 7-4-2022

De notulen worden per blad behandeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat de notulen worden gearresteerd.

4          Financieel verslag

Het financieel verslag  wordt door de penningmeester besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. De inkomsten van de verkooppunten komt door de Corona. Veel mensen zijn gaan vissen.

5         Verslag kascontrolecommissie

 

Er is een brief ontvangen van de kascontrolecommissie, bestaande uit dhr.

Janssen en dhr. Bonte. Dhr. Janssen geeft uitleg en geeft een compliment dat het er keurig uitziet. De penningmeester geeft toelichting.

6          Dechargeren penningmeester

In navolging van de kascontrolecommissie geeft de vergadering ook decharge aan de penningmeester. Hij ontvangt dit onder een luid applaus.

7         Verkiezing kascontrolecommissie

De heren worden bedankt voor de gedane controle en zijn beide bereid om het volgend jaar weer te doen. De kascontrolecommissie voor 2023 zal dan ook bestaan uit de heren G. Janssen en H.gijzen

Reserve commissielid is er niet. Er is niemand die zich beschikbaar stelt. De vergadering heeft geen bezwaar als dezelfde heren de kascontrole doen. Er zijn geen gegadigden om dit over te nemen. 

 

 

8          Verkiezing bestuursleden

 

Aftredend en herkiesbaar;                 Fred Tak, Secretaris

                                                           Hans Koopman, bestuurslid

Beide Heren blijven in het bestuur

9          Bespreken ingekomen stukken 2021 / 2022

            Schoonmaakronde Den Helder 2022

Dit jaar is de schoonmaakronde niet doorgegaan. De vereniging had dit jaar wel een ronde willen doen, maar door de coronamaatregelen is dit niet door gegaan. Voor 2023 zullen we kijken of we gezamenlijk op Nationale Schoonmaakdag dit kunnen realiseren. Wij hopen dan ook weer op voldoende vrijwilligers die mee doen.  De heren v Dorst en vd Berg hebben zich opgegeven om te helpen.

            Gesprekken gemeente met het Bestuur

 

 • Tom heeft dit jaar ook weer het monitoren van oa glasaal bij de sluizen gedaan in samenwerking met het Hoogheemraadschap.
 • Het bestuur heeft ook gesproken met wethouder Peter de Vrij over hoe de vereniging tijdens de corona zich heeft staande gehouden en wat er daarna moest gebeuren.
 • Tom is met de gemeente op pad geweest omtrent baggeren en natuurlijke oevers aanleggen bij de Avonturenvijver.
 • Ze hebben in Quelderduijn gebaggerd
 • Diverse bestuursleden zijn op pad geweest met een BOA.

.          

Probleem zeehonden binnenwater, beleid

Het bestuur geeft aan, het een groot probleem te vinden dat er 2 zeehonden in ons binnen water rond zwemmen.

Wij zijn ook door meerdere leden op de hoogte gesteld en wij ontvangen meerdere filmpjes met dit probleem.

Jeffrey heeft contact gehad met diverse instellingen omtrent het probleem met de zeehonden. Pieterburen, Sportvisserij Nederland, Federatie Midwest Nederland, Ecomare en de Waddenvereniging. Alle geven aan weinig tot niets te kunnen doen. Wanneer een zeehond niet gewond is of geen bedreiging vormt wordt dit gezien als zijn nieuwe woonomgeving. Federatie Midwest Nederland adviseert ons dan ook met klem zelf als bestuur geen actie te ondernemen, omdat we daar als bestuur meerdere partijen mee in de kaart spelen zoals de partij voor de dieren. Dit kan dan uiteindelijk tot een visverbod als gevolg hebben.

Corona

Alle wedstrijden gaan dit jaar gewoon door, ook de jeugdwedstrijden. 

            Jeugddag 18 juni 2022, Bassinggracht

Op 18 juni houden we een jeugdwedstrijd in de Bassinggracht. Verzamelen doen we in de Jutter en enkele vrijwilligers hebben zich al aangeboden

In september houden we een Bootjesdag voor de jeugd.

 

            Paaltjes uitzetten tijdens de wedstrijden.

Jef heeft afgelopen jaar de paaltjes voor de witviswedstrijden uitgezet, samen met Stef. Hij geeft uitleg om dit aankomend jaar ook te doen. De vergadering geeft toestemming om dit ook het komende jaar te doen. 

           

Gaaswand in de Avonturenvijver

 

Het bestuur hoort geluiden van karpervissers dat de F1 karpers ook in de grote vijver gevangen worden en dat dit niet gewenst is. Als maatregel hier tegen hebben we een extra gaasrek in de Avonturenvijver geplaatst, om zo tegemoet te komen aan de karpervissers en het tegenhouden van verspreiding in De Schooten.

            Ontwikkeling Federatie en Sportvisserij Nederland

Tom geeft uitleg aan de leden over een reorganisatie plan bij Sportvisserij Nederland en de Federaties. Er is een rapport hoe ze dat willen uitvoeren. Op de nationale jeugddag van de federatie zal Tom hier meer over horen en wordt dan ook vervolgd. 

            Eindprijzen voor de wedstrijden

De vergadering is het eens met het voorstel om weer bonnen als prijzen te doen en bij de snoekwedstrijden boodschappen tassen.

Vragen omtrent de Avonturenvijver, Mark de Koning

Mark heeft vragen over de Avonturenvijver

 

– Bij welk bedrijf zijn al de uitzettingen besteld/uitgezet?

– Op welke data hebben alle uitzettingen plaats gevonden?

– Hoeveel Kilo is op welke datum uitgezet en welke soorten zijn uitgezet?

– Is er in de toekomst nog meer uitzettingen gepland? ( Welk soort, hoeveel en welke datum)

– Waarom zijn de karperuitzetting wel groots bekend gemaakt met foto’s op de site en Facebook maar de uitzettingen van de Baskeweg niet? Waarom wordt dit “stilletjes” gedaan?

– Er wordt al meerdere keren bekend gemaakt dat men zou baggeren vanaf 2019, 2020, 2021. Ondertussen is er nog niks gebeurd. Vorig jaar werd er bekend gemaakt dat het eind 2021 zou gebeuren. Heb ik iets gemist of gebeurt het dit jaar 2022?

 

Jef geeft op alle vragen antwoord en Mark geeft aan tevreden te zijn met de antwoorden.

10        Rondvraag

Er wordt door Fred de Bijer gevaagd of het registratiesysteem van de uitgezette karpers wel goed gaat. Jeffrey gaat hier naar kijken en het oplossen.

Mark de Koning vraagt welke cursussen er gedaan kunnen worden bij de vereniging.

Gerrit Janssen vraagt naar de datum die de Nipro koppelwedstrijd dit jaar heeft. Nipro heeft op het laatste moment de datum veranderd en zo kwam de HSV wedstrijd op dezelfde datum terecht. De vereniging en Nipro hebben dit uitgepraat en voor volgend jaar de oplossing.

Riekus vraagt naar de visplanner en wel waarom niet alle wateren donker blauw worden in de visplanner in Den Helder. Wij hebben al diverse keren aangegeven dat dit inderdaad het geval is. De visplanner wordt enkele keren per jaar geüpdatet en we hebben nog steeds aanpassingen die we door mailen.

Een vraag omtrent het afzetten van Julianadorp van stromend water. Wij hebben daar geen zeggenschap in en de gemeente bepaald dit.

Jan Ekkerman vraagt of er weer een Bootjesdag georganiseerd kan worden en Jef geeft aan om dit in overleg te organiseren.

 

11       Het sluiten van de vergadering

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en wenst iedereen een goede vangst toe dit seizoen.

Aldus genotuleerd d.d. 7-4-2022

Gearresteerd

Voorzitter, T. Looijestein                                                                 secretaris, F. Tak