NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 14-07-2021
1          Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te herdenken en vervolgens wordt de vergadering voor geopend verklaard.
2          Vaststellen agenda
Geen punten toegevoegd
3          Arresteren notulen 19-08-2020
De notulen worden per blad behandeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat de notulen worden gearresteerd.
4          Financieel verslag
Het financieel verslag wordt door de penningmeester besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. De inkomsten van de verkooppunten komt door de Corona. Veel mensen zijn gaan vissen.
5         Verslag kascontrolecommissie
Er is een brief ontvangen van de kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. Gijzen en dhr. Bonte.  Dhr. Gijzen geeft uitleg en geeft een compliment dat het er keurig uitziet. De penningmeester geeft toelichting.
6          Dechargeren penningmeester
In navolging van de kascontrolecommissie geeft de vergadering ook decharge aan de penningmeester. Hij ontvangt dit onder een luid applaus.
7         Verkiezing kascontrolecommissie
De heren worden bedankt voor de gedane controle en zijn beide bereid om het volgend jaar weer te doen. De kascontrolecommissie voor 2022 zal dan ook bestaan uit de heren H. Gijzen en dhr. Bonte
Reserve commissielid is er niet. Er is niemand die zich beschikbaar stelt. De vergadering heeft geen bezwaar als dezelfde heren de kascontrole doen. Er zijn geen gegadigden om dit over te nemen.
 
 
8          Verkiezing bestuursleden
 
Aftredend en herkiesbaar;                  Jeffrey Jumpertz, penningmeester
Dhr. Jumpertz blijft in het bestuur
9          Bespreken ingekomen stukken 2020/ 2021
            Schoonmaakronde Den Helder 2021
Dit jaar is de schoonmaakronde niet doorgegaan. De vereniging had dit jaar wel een ronde willen doen, maar door de coronamaatregelen is dit niet doorgegaan. Voor 2022 zullen we kijken of we gezamenlijk op Nationale Schoonmaakdag dit kunnen realiseren. Wij hopen dan ook weer op voldoende vrijwilligers die meedoen.
            Probleem zeehonden binnenwater
Het bestuur geeft aan, het een groot probleem te vinden dat er 2 zeehonden in ons binnen water rondzwemmen.
Wij zijn ook door meerdere leden op de hoogte gesteld en wij ontvangen meerdere filmpjes met dit probleem.
Jeffrey heeft contact gehad met diverse instellingen omtrent het probleem met de zeehonden. Pieterburen, Sportvisserij Nederland, Federatie Midwest Nederland, Ecomare en de Waddenvereniging. Alle geven aan weinig tot niets te kunnen doen. Wanneer een zeehond niet gewond is of geen bedreiging vormt wordt dit gezien als zijn nieuwe woonomgeving. Federatie Midwest Nederland adviseert ons dan ook met klem zelf als bestuur geen actie te ondernemen, omdat we daar als bestuur meerdere partijen mee in de kaart spelen zoals de partij voor de dieren. Dit kan dan uiteindelijk tot een visverbod als gevolg hebben.
Karperuitzetting na zeehonden probleem
Wanneer het probleem met de zeehonden opgelost wordt en is, dat wil zeggen wanneer de zeehonden verdwenen zijn uit ons water, dan wil de vereniging in samenspraak met karpervissers een uitzetting voorbereiden en te kijken wat voor soort er dan uitgezet gaat worden. De vereniging zal geld reserveren voor deze uitzet en de Federatie en Sportvisserij Nederland hebben toegezegd om ook een bijdrage te leveren.
Karperwedstrijd 2021
Jeffrey geeft uitleg waarom er nu besloten is om dit jaar een karperwedstrijd uit te schrijven. Na het afzeggen van vorig jaar heeft het bestuur besloten om dit jaar een herstart te maken met de wedstrijd. Voor de wedstrijd waren te weinig inschrijvingen om de wedstrijd door te laten gaan en is dan ook afgeblazen. Misschien is het mogelijk om op een later tijdstip het nogmaals te proberen.
Corona
Tijdens de corona periode heeft de vereniging weinig kunnen doen. Er zijn geen wedstrijden gehouden voor de jeugd en volwassenen, maar ook vergaderingen zijn er minder gehouden. Enkele zijn wl doo gegaan via teams of zoom. Er is daarom ook weinig geld uitgegeven aan wedstrijden en prijzen.
            Aanpassing huidige regels karper en Avonturenvijver
Het is verboden om in de wateren van Den Helder karper mee te nemen. Tevens geldt voor de Avonturenvijver dat er niet meer ’s nachts gevist mag worden en er niet meer dan twee hengels gebruikt mogen worden. Dit alles is terug te vinden in de app.
            Afvissing, waterbemonstering Balgzand en Avonturenvijver.
Op 20 juli wordt er op de Avonturenvijver een bemonstering gehouden en in september op het Balgzand. Wanneer er een rapport is, wordt dit op de site bekend gemaakt.
            Aanschaf materiaal vissterfte
Voor de Avonturenvijver is er en pomp met sproeier gerealiseerd om eventuele calamiteiten op te lossen. Jeffrey heeft ervoor gezorgd dat er stroomvoorziening is bij de flats, hierdoor kunnen we snel handelen bij calamiteiten.
            Toekomst Sportvisserij Nederland
Tom is bij een vergadering aanwezig geweest, digitaal, waar er over de toekomst van Sportvisserij Nederland gesproken is. Er is een rapport uitgekomen, dat in augustus besproken gaat worden. In het rapport staan een aantal punten, zoals:
Positieve imago, bereikbaarheid, meer inbreng vanuit de verenigingen, wantrouwen tussen verenigingen wegnemen, onduidelijkheden onderling, tolerantie, onderling respect en verder nog een aantal punten.
De conclusie nu is dat er structuurwijziging gaat plaats vinden bij Sportvisserij Nederland
Jeugddag HSV 14 augustus 2021
Op 14 augustus gaan we jeugddag organiseren op de Avonturenvijver. Het is de bedoeling om hier een aantal kinderen voor te krijgen die het karpervissen met de methodfeeder onder de knie krijgen.
            Bootjesdag kinderen
We willen dit jaar ook kijken of we dag kunnen regelen om kinderen met het vissen vanuit een boot te leren. Deze datum is nog niet bekend.
De verder ingekomen stukken zijn behandeld in de bestuursvergaderingen.
10        Rondvraag
Er wordt vanuit de vergadering gevaagd of het registratiesysteem van de uitgezette karpers wel goed gaat. Jeffrey gaat hiernaar kijken en op te lossen.
Wanneer er een opgave moet plaats vinden voor bv een vergadering, dan zou een terugkoppeling wenselijk zijn. Jeffrey kijkt hiernaar.
Hoe het zit met het baggerprobleem in bv De Schooten. Daar heeft het bestuur geen invloed op, maar is wel constant in gesprek om daar wel iets aan te doen. Er slibt steeds meer dicht en het gemaal bij station Zuid is er niet meer.
Er wordt ook gevraagd of er geen schuilplaatsen kunnen komen voor het aalscholver probleem. Er zouden bv eilanden in het water geplaatst kunnen worden, in zowel de vijver De Schooten als de Avonturenvijver. Het bestuur heeft aangegeven dat zij weer aansluiten in de wijkcommissie De Schooten, wanneer er over de vijver beslissingen genomen worden.
Of het bestuur weet dat er giebels en graskarpers rondzwemmen in de Schooten. De voorzitter legt uit dat wij vanuit de Avonturenvijver vis kwijt zijn geraakt, doordat er te hoog water was en de roosters niet hoog genoeg waren. Graskarper is niet uitgezet, dus dat weten wij niet. Er zijn maatregelen genomen om de vis in de Avonturenvijver te houden.
11       Het sluiten van de vergadering
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en wenst iedereen een goede vangst toe dit seizoen.
Aldus genotuleerd d.d. 14-07-2021
Gearresteerd
Voorzitter, T. Looijestein                                                                  secretaris, F. Tak