NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 12-04-2017

1          Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te herdenken en vervolgens wordt de vergadering voor geopend verklaard.

2          Vaststellen agenda

Bij punt 10 wordt het onderwerp “Gouden en zilveren spelden” en “Afdrachten 2018-2022” toegevoegd.

3          Arresteren notulen 06-04-2016

De notulen worden per blad behandeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat de notulen worden gearresteerd.

4          Uitreiken van gouden en zilveren spelden

Er zijn 8 gouden en 2 zilveren spelden uitgereikt.

5          Financieel verslag

Het financieel verslag  wordt door Jeffrey besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de penningmeester.

6         Verslag kascontrolecommissie

Er is een brief ontvangen van de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren T. Aart en dhr. Gerrits.  Dhr. Gerrits geeft uitleg en zegt dat het er keurig uit ziet. De penningmeester geeft uitleg.

7          Dechargeren penningmeester

In navolging van de kascontrolecommissie geeft de vergadering ook decharge aan de penningmeester. Hij ontvangt dit onder een luid applaus.

8         Verkiezing kascontrolecommissie

De heer Aarts wordt bedankt voor de gedane controle van de afgelopen twee jaar. De kascontrolecommissie voor 2018 zal bestaan uit de heren G. Gerrits en A. Biemond.

Reserve commissielid wordt dhr. C. Blankespoor.

9          Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar;                  Tom Looijestein, voorzitter

Aftredend en herkiesbaar:                  Michel Bijma, bestuurslid

10        Bespreken ingekomen stukken 2016

Schoonmaakronde Den Helder

Er was een vraag om in Den Helder een schoonmaakronde te doen. Dit was een initiatief van dhr. Bontes. Het bestuur heeft dit opgepakt en een dag vuil opgehaald dat in de wateren van Den Helder verspreid lag. Met 5 boten heeft de vereniging dit uitgevoerd. Het was een groot succes en er zijn dan ook diverse containers vuil opgehaald.

Vijver De Schooten

Voor de toekomst van de vijver in De Schooten wordt er een commissie samen gesteld om de vijver te veranderen. Zodra wij weten wat dit betekent voor de vissers zullen wij hier op terug komen.

Aanvang wedstrijden, voorstel bestuur

De wedstrijden van het witvissen zullen voortaan gevist worden van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Aanleg nieuwe vissteigers

In De Linie zullen er drie vissteigers vervangen worden. Het bestuur is bezig om met diverse instantie de vergunningen voor elkaar te krijgen. We hopen dat we in de loop van dit jaar de steigers kunnen plaatsen.

Nachtvissen

De gemeente wilde geen ontheffing afgeven om ‘s nachts te mogen vissen. Door gesprekken met de gemeente heeft deze nu aangegeven dat er weer ’s nachts gevist mag worden, maar dan volgens de regels van de vispas. U moet dus in het bezit zijn van de juiste papieren en stickers.

Project karperuitzetting Bob Slot

Het uitzetten van karpers door de vereniging is niet gelukt. Het hoogheemraadschap heeft hier een te grote invloed op gehad. Door nu, als HSV Den Helder met Bob Slot als vertegenwoordiger van de vereniging, samen te gaan werken met de karper commissie die Federatie breed wel karpers mag uitzetten, hopen wij zo karpers te mogen uitzetten in Helders water. Er is een masterplan uitgegeven en dit wordt in 2017 verder uit gewerkt.

HSV Jeugddag 3 september 2017

Jeffrey geeft uitleg wat de vereniging graag zou willen op de jeugddag. Het wordt een groot evenement met veel demo’s en gelegenheden om kennis te maken met de HSV en hengelsport. Het bestuur werkt het plan uit en zal volgend jaar de vergadering laten weten hoe de jeugddag is verlopen.

Zilveren en gouden spelden

Het bestuur vraagt aan de vergadering of de vereniging mag stoppen met de zilveren en gouden spelden. De gouden spelden zijn op en deze zijn duur om nu aan te schaffen. Steeds meer leden stellen gen prijs op het speldje en wij denken dat het beter is om te stoppen. De vergadering beslist dat we stoppen met het uitreiken van de spelden.

Afdracht Federatie en Sportvisserij Nederland

De komende jaren zal de afdracht flink stijgen. De federatie heeft al voor de komende jaren hun verhoging aangegeven en Sportvisserij Nederland zal zeker volgen met een verhoging. Op dit moment is het nog niet nodig om een verhoging van de contributie voor te stellen aan de vergadering. Het bestuur zal nauwlettend in de gaten houden hoe de ontwikkelingen zijn wat betreft de afdrachten.

De verder ingekomen stukken zijn behandeld in de bestuursvergaderingen.

11        Rondvraag

Dhr de Haan en Slot vragen of je in het Amstelmeer gewoon mag blijven vissen? 

Zover wij weten mag dat, als je lid bent van de Federatie.

De pleziervaart in De Linie vaart heel hard, kunnen wij daar wat aan doen?

Als vereniging kunnen wij daar niets aan doen. We kunnen alleen maar diegene er op aan spreken om dit niet te doen, verder niets.

Wat zijn nu de regels van de verenigingsboot?

De regels die er zijn, staan op de site. De boot is voor elk lid beschikbaar om mee te varen.

Waarbij er altijd een bestuurslid aanwezig moet zijn.

PAUZE

Na de pauze geeft dhr. Rik Beentjes, medewerker Hoogheemraadschap, een lezing.

16       Het sluiten van de vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur en wenst iedereen een goede vangst toe dit seizoen.

Aldus genotuleerd d.d. 12-04-2017

 

Gearresteerd 11-04-2018

Voorzitter, T. Looijestein                                                                  secretaris, F. Tak