Agenda 2017 download

NOTULEN 2016 download

 

AGENDA JAARVERGADERING 2017

 

1                    Opening van de vergadering door de voorzitter.

 

2                    Vaststellen van de agenda                       .

 

3                    Vaststellen notulen 06-04-2016.

 

4                    Uitreiken gouden en zilveren spelden.

 

5                    Financieel verslag.

 

6                    Verslag kascontrolecommissie seizoen 2016.

dhr. T. Aarts en A. Biemond, Reserve dhr. Gerrits

 

7                    Dechargeren penningmeester.

 

8                    Verkiezing kascontrole

Aftredend de heer T. Aarts

 

9                    Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar;                  Tom Looijestein, voorzitter

Aftredend en herkiesbaar:                  Michel Bijma, bestuurslid

 

10                Bespreking ingekomen stukken 2016

–          Schoonmaakronde Den Helder 2017

–          Vijver De Schooten

–          Aanvang wedstrijden, voorstel bestuur

–          Aanleg nieuwe vissteigers

–          Nachtvissen

–          Project Karperuitzetting Bob Slot

–          HSV Jeugddag 3 september 2017

 

11                Rondvraag.

 

12                Pauze

 

13                Presentatie Rik Beentjes, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

14                Sluiten van de vergadering door de voorzitter.

 

 

Namens het bestuur H.S.V Den Helder

Fred Tak, secretaris

 

NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 06-04-2016

1          Opening

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

 

Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te herdenken en vervolgens wordt de vergadering voor geopend verklaard.

 

Afbericht van de heren W. Weidema, W. v.d. Berg en C. L’istelle

 

2          Vaststellen agenda

 

Bij punt 10 wordt het onderwerp “Uitzetten karpers” toegevoegd.

3          Arresteren notulen 06-04-2016

 

De notulen worden per blad behandeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat de notulen worden gearresteerd.

 

4          Uitreiken van gouden en zilveren spelden

 

Er zijn 10 gouden en 3 zilveren spelden uitgereikt.

5          Financieel verslag

 

Het financieel verslag  wordt door Jeffrey besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de penningmeester.

 

6         Verslag kascontrolecommissie

Er is een brief ontvangen van de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren R. de Jonge en T. Aart. Dhr. de Jonge geeft uitleg en zegt dat het er keurig uit ziet. De penningmeester geeft uitleg.

7          Dechargeren penningmeester

 

In navolging van de kascontrolecommissie geeft de vergadering ook decharge aan de penningmeester. Hij ontvangt dit onder een luid applaus.

 

 

8         Verkiezing kascontrolecommissie

 

De heer R. de Jonge wordt bedankt voor de gedane controle van de afgelopen twee jaar. De kascontrolecommissie voor 2016 zal bestaan uit de heren T. Aarts en A. Biemond.

Reserve commissielid wordt dhr. G. Gerrist.

 

9          Verkiezing bestuursleden

 

Aftredend en herkiesbaar;                  Fred Tak, secretaris

Aftredend en herkiesbaar:                  Hans Koopman, bestuurslid

 

10        Bespreken ingekomen stukken 2015

 

Schoonmaakronde Den Helder

 

Er was een vraag om in Den Helder een schoonmaakronde te doen. Dit was een initiatief van dhr. Bontes. Het bestuur heeft dit opgepakt en een dag vuil opgehaald dat in de wateren van Den Helder verspreid lag. Met enkele boten heeft de vereniging dit uitgevoerd. Het was een groot succes en er zijn dan ook diverse containers vuil opgehaald.

 

Vijver De Schooten

 

Het bestuur wilde van de vijver in De Schooten een avonturenvijver maken. Dit om de jeugd ook kennis te laten maken met de karpervisserij, alleen op een andere manier, nl. met het vangen van kleinere karpers om zo de jeugd enthousiast te maken voor deze tak van de hengelsport. De karpervissers waren het hier niet mee eens en wilde in gesprek met het bestuur. Dit gesprek heeft plaats gevonden en na de uitleg van het bestuur en anderzijds de karpervissers heeft het bestuur besloten om dit op te schuiven op de agenda. Er kwamen een aantal zaken aan de orde, overlast van karpervissers en rondhangende jeugd, het leren vissen op karper aan de kinderen. Nadat de karpervissers hun ideeën hadden verteld is er besloten om aan de oostkant van de vijver niet te vissen i.v.m. overlast.

Karperuitzetting ( A. Biemond )

 

Een aantal jaar geleden heeft er een uitzetting plaats gevonden door de vereniging in samenwerking met dhr. Biemond. De vraag is nu wanneer de vereniging hier mee verder gaat en hoe. Er staat een project op de lijst van het Hoogheemraadschap en verenigingen. Hier wordt op terug gekomen. Tevens is er een lezing gegeven over karpervisserij door Dhr. P. Vogel. Het waar en hoe uitzetten van karpers zal in de projectgroep besproken worden en verder met het bestuur kort gesloten worden.

 

Wedstrijdbekers, voorstel bestuur

 

Het bestuur stelt voor en vraagt aan de vergadering wat zij voor volgend jaar als prijs zouden willen als kampioen. Het bestuur stelt voor om geen bekers meer te doen, maar bv bonnen als hoofdprijzen. Na een discussie is het volgende er uit gekomen:

Karpervissers en Jeugd een beker

Rest gaan voor een bon.

 

Invalidenparkeerkaart

 

Fred heeft gesproken met de gemeente over een parkeerkaart bij de invalidensteigers. Wanneer een invaliden een parkeerkaart aanvraagt bij de gemeente kan hij/zij, als hij vist, aangeven dat hij/zij graag een ontheffing wil voor het parkeren van zijn auto bij een invalidensteiger. Er worden een aantal steigers verwijderd i.v.m. een te slechte conditie van de steigers. Verder gaat de vereniging in gesprek over vervanging/ nieuwbouw van vissteigers.

 

De verder ingekomen stukken zijn behandeld in de bestuursvergaderingen.

11        Rondvraag

 

Er wordt een vraag gesteld over het vuil bij de afvalplaats bij de Linie. Het is onbegonnen werk om hier iets mee te doen, alleen dat wij en de leden dit kunnen melden bij de gemeente.

 

Dhr. O. Keijser en Bob Slot;

 

Zij melden dat er voor de karpervissers het afgelopen jaar een hoop gedaan is. Een lezing, de jaarlijkse wedstrijd en het oriënteren voor een karperuitzetting. Voor het volgend jaar staan er weer een aantal activiteiten op de agenda.

 

Dhr. C. Blankespoor:

 

Vraag: Is het niet mogelijk om een moment van stilte te doen voor de overleden leden van de vereniging?

De voorzitter bied zijn excuses aan en alsnog wordt er een moment van stilte gehouden.

 

Dhr. P. de Haan:

Vraag: Kan het niet rietvrij gemaakt worden bij diverse vissteigers?

De voorzitter geeft aan dat de vereniging met de firma van de Ree een overeenkomst heeft om dit twee maal per jaar te doen.

 

Dhr. A. Biemond:

Vraag: Of er iets gedaan kan worden aan de ondieptes in De Schooten?

De heer H. Roodzand is hier van het Hoogheemraadschap en zal daar na de pauze een verhaal over vertellen. Is er een baggerplan en eventueel het uitzetten van graskarpers. Het is heel moeilijk om hier iets van te vertellen, wij zijn erg afhankelijk van wat het Hoogheemraadschap gaat doen.

 

Dhr. W. de Jager

Vraag: Waarom er niet overal gemaaid wordt in de sloten?

Dit is om de biologie van het water en er omheen te waarborgen. Er is meer dan alleen vissen!

 

PAUZE

 

Na de pauze geeft dhr. H. Roodzand een lezing over waterkwaliteit en watersoorten.

 

16       Het sluiten van de vergadering

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur en wenst iedereen een goede vangst toe dit seizoen.

 

Aldus genotuleerd d.d. 06-04-2016

 

 

Gearresteerd 12-04-2017

 

Voorzitter, T. Looijestein                                                                  secretaris, F. Tak