NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 19-08-2020

1          Opening

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

 

Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te herdenken en vervolgens wordt de vergadering voor geopend verklaard.

 

2          Vaststellen agenda

 

Geen punten toegevoegd

 

3          Arresteren notulen 03-04-2019

 

De notulen worden per blad behandeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat de notulen worden gearresteerd.

 

4          Financieel verslag

 

Het financieel verslag wordt door de penningmeester besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.

 

5         Verslag kascontrolecommissie

Er is een brief ontvangen van de kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. Biemond en dhr. Blankespoor.  Dhr. Blankespoor geeft uitleg en geeft een compliment dat het er keurig uit ziet. De penningmeester geeft toelichting.

 

6          Dechargeren penningmeester

 

In navolging van de kascontrolecommissie geeft de vergadering ook decharge aan de penningmeester. Hij ontvangt dit onder een luid applaus.

 

7         Verkiezing kascontrolecommissie

 

De heren worden bedankt voor de gedane controle van de afgelopen twee jaar. De kascontrolecommissie voor 2021 zal bestaan uit de heren C. Blankespoor en A. Biemond

Reserve commissielid wordt dhr. T. Aarts. De vergadering heeft geen bezwaar als dezelfde heren de kascontrole doen. Er zijn geen gegadigden om dit over te nemen. Dus de vergadering heeft besloten dat Arjan en Cor het volgend jaar weer mogen doen.

 

 

 

8          Verkiezing bestuursleden

 

Aftredend en herkiesbaar;                  Tom Looijestein, voorzitter

Michel Bijma, bestuurslid

 

Beide heren blijven in het bestuur.

 

9          Bespreken ingekomen stukken 2019

 

Schoonmaakronde Den Helder

 

Dit jaar is de schoonmaakronde niet doorgegaan. De vereniging had dit jaar wel een ronde willen doen, maar door omstandigheden is dit niet gelukt. De kanovereniging heeft dit jaar wel een ronde gedaan en onze vereniging wil daar voor volgend jaar bij aansluiten. Voor 2021 zullen we kijken of we gezamenlijk op Nationale schoonmaak dag dit kunnen realiseren. Wij hopen dan ook weer op voldoende vrijwilligers die meedoen.

 

Baggeren Quelderduijn, Timorpark en wijk De Schooten

 

Tom en Jeffrey hebben gesproken met de gemeente over een plan om in Den Helder te gaan baggeren. De gemeente gaat in week 38 beginnen hiermee in Quelderduijn en Timorpark. HHNK gaat in de wijk De Schooten dit doen. Torplaan en Waterkeringsweg zijn eerst aan de beurt.

 

Project karperuitzetting Schermerboezem, waar zetten we uit?

 

Dit jaar heeft er weer een uitzetting plaats gevonden in Den Helder. Voor het volgende jaar wil de vereniging weten waar de karpervissers dit weer willen. Het bestuur stelt voor om dit op Fort Erfprins te doen. De leden vonden dat een prima idee.

 

Avonturenvijver Torplaan

Extra uitzet, helaas is het zo dat door de verplichte grote gaten in het hek een groot gedeelte van de uitzet F1 karpers naar naastliggende wateren is vertrokken.Het bestuur heeft in overleg besloten de hoeveelheid karpers weer te herstellen.afgelopen jaren is er 2x 400 kg en 1 x 600 kg uitgezet.we gaan monitoren aan de hand van de vangsten of er extra karper bij moeten!

Verbieden van nachtvissen en drie hengels.

Het bestuur heeft een brief voorgelezen aan de leden van de vergadering over het voorstel wat het bestuur doet en de reden hiervan. Op de site zullen we deze brief publiceren en de leden hebben het voorstel goed gekeurd. Vanaf 01-01-2021 zal er op de Avonturenvijver Torplaan niet meer gevist mogen worden met drie hengels en in de ’s nachts ook niet meer.

 

Samenwerking en controlevereniging en Boa’s

 

De controleurs van de vereniging hebben nauwe contacten met de BOA’s uit de kop van Noord-Holland. Jeffrey en Tom zijn al diverse keren mee geweest op controlerondjes, bij de meeste controles zijn alle papieren in orde, maar soms komen we vissers tegen die dat niet hebben. Hier wordt of een waarschuwing gegeven of zelfs boetes.

 

Karperwedstrijd 2020

 

  • Beste leden, na 6 jaar met veel plezier de Karperwedstrijd georganiseerd te hebben, hebben wij als HSV Den Helder besloten dit jaar over te slaan. Wij zullen ons dit jaar focussen op andere evenementen. Wij zullen kijken in de loop van dit jaar op welke manier en in welke vorm de karper koppelwedstrijd terug keert.
  • Dit is de tekst die we op fb heb gezet.
  • Waar wij vinden dat fb alleen voor de mededelingen is gaan we daar niet in discussie, Wanneer iemand iets meer wil weten van onze beslissing doen we dat liever face to face.
  • Zoals jullie gewend zijn van de HSV willen wij de wedstrijden die wij organiseren graag goed organiseren. Helaas kwam de karperwedstrijd vorig jaar ook al in gedrang omdat het weegteam niet op de afgesproken datum aanwezig kon zijn.
  • Dit lijden tot boze deelnemers waarbij wij besloten om de datum te veranderen, dit moeten we zien te voorkomen.
  • Net na de wedstrijd van afgelopen jaar heeft Jeff aan het weegteam gevraagd of we weer op hun steun kan rekenen. Helaas kregen we daar geen bevestigd antwoord op of zelfs helemaal geen antwoord.
  • Het is voor ons van groot belang alle wedstrijden voor 1 Januari te plannen omdat we alle aanvragen moeten beantwoorden om onze voorbereidingen te treffen.
  • Omdat dit een onzekere factor is hebben wij besloten om naar een oplossing te zoeken waarbij we de leden kunnen garanderen in wat we doen en niet in onzekerheid te laten.
  • Daarbij is het zo dat er ook een ander voorstel is gedaan voor de karperwedstrijd wat we ook graag met jullie willen bespreken (4 competitiewedstrijden) dit ten samen heeft ons doen besluiten dit besluit te nemen.

 

Vanuit de vergadering geeft Bob Slot, overigens geen lid van de vereniging, zijn kant van het verhaal. Hij wil graag met het bestuur hierover in overleg en voelt zich gekwetst dat hij hierin niet is gekend.  Het bestuur geeft aan altijd in gesprek te willen en zegt tegen Bob normaal weet je ons ook te vinden dus je bent van harte welkom. Maar wij zijn van mening dat een persoonlijke discussie niet op een ALV hoort. Helaas komen we er op dit moment niet uit waarna Bob Slot verlaat de vergadering.

 

Winkelcentrum De Schooten, 50 jaar.

 

Het winkelcentrum zou dit jaar zijn 50-jarig bestaan vieren. De vereniging was gevraagd of wij iets wilde organiseren voor de mensen in De Schooten. Door het Coronavirus kon dit niet doorgang hebben en is het verschoven naar 2021.

 

Minimale maat voor snoek afschaffen voor de wedstrijden.

 

Er is een verzoek ingediend om bij de snoekwedstrijden de minimale maat af te schaffen. De vergadering beslist dat de snoekvissers dit zelf mogen beslissen. Dit zal gebeuren bij de eerstvolgende snoekwedstrijd en die uitkomst zal beslissend zijn.

 

Wat mogen de leden van ons verwachten het komende jaar.

 

Wij gaan, als bestuur, zo door en proberen voor de leden er zoveel mogelijk te zijn en te zorgen dat we kunnen blijven vissen in de wateren die wij pachten. De betrekkingen met instanties zullen we blijven doen en zorgen dat we inspraak krijgen in projecten, zoals baggeren, maaien en andere plannen van gemeente en of Hoogheemraadschap.

 

De verder ingekomen stukken zijn behandeld in de bestuursvergaderingen.

 

10        Rondvraag

 

Er wordt gevraagd vanuit de vergadering of je bij snoekwedstrijden geen levende aasvissen mee mag nemen. Dit is niet mogelijk, daar de regels er niet voor zijn. Dit zou een vraag richting Federatie en/of Sportvisserij Nederland kunnen zijn.

 

Cor Blankespoor vraagt of Dhr. Slot hier eigenlijk wel aanwezig mocht zijn? Hij is geen lid, dus zou hij niet aanwezig mogen zijn op de vergadering. Voorzitter geeft hem gelijk.

 

Het bestuur geeft tevens aan dat de bootjeswedstrijd en Gerrit Janssen bokaal niet doorgaan.

 

Dhr. van Hees vraagt of de vereniging iets kan doen aan de boten in de Linie. Er wordt hard gevaren en niet gekeken naar vissers. Het bestuur kan hier zelf niets aan doen, maar je kan wel de gemeente vragen of zij daar iets mee kunnen.

 

Dhr. Kwaaitaal geeft aan dat het verzamelen van de snoekwedstrijden niet verplaatst kan worden naar een andere plek. Het bestuur vindt dat een goed idee en de verzamelplaats wordt de Vredeskerk in De Schooten i.p.v. het DOK terrein. De prijsuitreiking wordt meestal in de Bank gedaan. Het café heeft nu twee keer lekkage gehad en veel kosten gemaakt. Hij vraagt of de vereniging niet een attentie kan sturen. Jeffrey heeft dit met Martijn geregeld.

 

 

11       Het sluiten van de vergadering

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.06 uur en wenst iedereen een goede vangst toe dit seizoen.

 

Aldus genotuleerd d.d. 19-08-2020

 

 

Gearresteerd ????????????

 

Voorzitter, T. Looijestein                                                                  secretaris, F. Tak